Voorwaarden Arte 10 jaar gratis garantie

Wat houdt de garantie precies in?

Arte garandeert de houder van het certificaat, dat schade aan het door u gekochte product gratis hersteld wordt. Onder schade wordt verstaan, het breken, scheuren of losraken van delen. Daarbij gaat het om schade die het gevolg is van een natuurlijk en/of constructief gebrek gerelateerd aan het productieproces, of ontstaan in het montagetraject mits uitgevoerd door of in opdracht van Arte.

Deze garantie heeft uitsluitend betrekking op de onder het certificaatnummer en gelijk ordernummer geleverde producten van Arte én de producten van Arte welke behoren bij de levering, maar een latere datum onder een ander ordernummer zijn geleverd en/of gemonteerd. Onder een latere datum wordt verstaan, een datum die maximaal 4 weken later valt dan de leverdatum van het betreffende ordernummer van de garantie.

De omvang van de garantie

De garantie dekt binnen Nederland de kosten van reparatie of vervanging  aan of van het product, waarop de houder van het certificaat recht heeft volgens de hieronder vermelde voorwaarden.

Garantietermijn

Nadat Arte uw volledige gegevens ontvangen en verwerkt heeft, is de standaard garantietermijn van twee jaar verlengd tot 10 jaar gratis. De aanvraag voor de 10 jaar gratis garantie dient uiterlijk 4 weken na volledige aflevering en/of montage van de producten te zijn gedaan.

Bijzondere voorwaarden

 1. De werkzaamheden worden uitsluitend onder garantie uitgevoerd, indien u het garantiecertificaat overlegt;
 2. Een aanvraag voor service of garantie dient gemeld te worden bij de keukenspeciaalzaak waar het blad gekocht is. Zij zullen vervolgens contact met Arte opnemen. Indien de keukenspeciaalzaak niet meer operationeel is kan men zich wenden tot Arte: www.artegroep.nl;
 3. De garantie (en het certificaat) is niet overdraagbaar en uitsluitend van toepassing op de aanvrager of zijn/haar partner en uitsluitend voor de producten van Arte;
 4. De reparatie dient te geschieden door de servicedienst van Arte of een door Arte geautoriseerde dealer, na opdracht van Arte;
 5. Reparaties kunnen niet altijd op de standplaats van het product worden uitgevoerd. Indien het product op een andere locatie moet worden gerepareerd, dan wel geheel of gedeeltelijk wordt vervangen, vallen de kosten voor demontage en montage binnen de garantie. Andere kosten zoals het afkoppelen, aansluiten, uitbouw en inbouw van apparaten, vervangen of repareren van tegel- en stucwerk vallen niet onder deze garantie.

Uitsluitingen

De garantie is niet van toepassing, wanneer er sprake is van een gebrek of een beschadiging aan de producten, die het gevolg is van:

 1. Niet naleven van het door Arte bij levering, meegeleverde onderhoudsadvies;
 2. Het oneigenlijk gebruik van de door Arte geleverde en/of geproduceerde materialen;
 3. Schade veroorzaakt door de gebruik(st)er;
 4. Schade veroorzaakt door een gebrekkige of onjuiste montage indien deze niet door Arte is uitgevoerd;
 5. Schade veroorzaakt door of tijdens een constructieve wijziging/verbouwing aan ruimtes die direct in verband gebracht kunnen worden met de keuken/blad opstelling.

Algemene voorwaarden

 1. Voor zover in deze garantievoorwaarden niet anders is bepaald gelden daarnaast onverminderd de algemene voorwaarden van Arte.